UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Program za vrtce

IME PROGRAMA:

Program za vrtce: USPOSABLJANJE VZGOJITELJEV ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V VRTEC (2.1.1)

Ciljna skupina:

Strokovni delavci in ravnatelji vrtcev

Cilji programa:

 • Usposobiti vzgojitelje za uspešno vključevanje romskih otrok v vrtec
 • Usposobiti strokovne delavce za vodenje portfolia kot pripomočka za spremljanje, dokumentiranje, reflektiranje, analizo in evalvacijo ter načrtovanje profesionalnega razvoja
 • Usposobiti udeležence za kritično analizo in refleksijo ter načrtovanje uvajanja sprememb v vzgojnoizobraževalni proces
 • Usposobiti udeležence za uvajanje principov dvojezičnosti v učno okolje
 • Usposobiti udeležence za spremljanje otrokovega razvoja in napredka ter načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela
 • Usposobiti vzgojitelje za rabo strategij spremljanja, ugotavljanja in razvijanja pred-opismenjevalnih veščin pri romskih otrocih
 • Usposobiti udeležence za vzpostavljanje partnerstva z romskimi starši in lokalno skupnostjo

 

Vsebina programa:

 • Uvajanje načel multikulturnosti, romske in slovenske kulture ter jezika v izvedbeni kurikulum
 • Spremljanje otrokovega razvoja in načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela za zagotavljanje učne uspešnosti romskih otrok
 • Spodbujanje razvoja osebne in skupinske identitete romskih otrok kot pogoj za vzpostavljanje medkulturnega dialoga in sožitja med vrtcem in romsko skupnostjo
 • Oblikovanje dvojezičnega učnega okolja
 • Načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela v timu z romskim pomočnikom
 • Vzpostavljanje partnerstva z romskimi starši in lokalno skupnostjo
 • Vključevanje principov multikulturnosti in dvojezičnosti v izvedbeni kurikulum
 • Prepoznavanje sporočil prikritega kurikuluma
 • Samoevalvacija kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa, refleksija in oblikovanje akcijskega načrta za prenos teoretičnih izhodišč v prakso

Vmesne aktivnosti:

 • Pregled portfolijev in podajanje sprotnih povratnih informacij
 • Refleksivno srečanje za analizo, evalvacijo in načrtovanje uvedenih sprememb na nivoju prakse

Izvajalci:

 • Jelena Vidmar, magistrica sociologije kulture, profesorica pedagogike in psihologije
 • Fanika Balič, profesorica pedagogike
 • Silva Križič, univerzitetna diplomirana pedagoginja
 • Sonja Rutar, magistrica pedagogike
 • Mateja Režek, magistrica komunikologije
 • Damjana Jurman, univerzitetna diplomirana pedagoginja
 • Tatjana Vonta, doktorica pedagoških znanosti

Število ur:

Seminarji: 56 ur v treh fazah izvedbe

faza 3 dni x 8 ur (od 27. 10. 2008 do 30. 6. 2009)
faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Refleksivna srečanja: 12 ur v treh fazah

faza 1 dan x 4 ure (od 27. 10. 2008 do 30. 6. 2009)
faza 1 dan x 4 ure (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
faza 1 dan x 4 ure (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. skupina 28.2., 28.3. in 16.5.2009
2. skupina 28.2., 28.3. in 16.5.2009
3. skupina 7.3., 4.4. in 23.5.2009
4. skupina 7.3., 4.4. in 23.5.2009

Datumi izvedbe izobraževanja so okvirni. Prijavljeni udeleženci bodo pisno obveščeni o pričetku izobraževanja. Vmesne aktivnosti (refleksivna srečanja) bodo potekale po vsakem izvedenem dnevu izobraževanja.

PROGRAM SE NE IZVAJA

Kraj izvajanja:

Dolenjska, Štajerska, Prekmurje

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT