UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Romski jezik in kultura

 

IME PROGRAMA:

SLOVENŠČINA KOT DRUGI/TUJI JEZIK V PROCESU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ROMOV (1.2.1)

Ciljna skupina:

Učitelji, ravnatelji, strokovni delavci v vrtcih, šolah, dijaških domovih, izobraževalnih organizacijah za odrasle

Cilji programa:

 • Seznanitev z ustrezno terminologijo področij učenja, usvajanja in poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika
 • Seznanitev z značilnostmi slovenskega jezika in govorcev slovenščine kot drugega in tujega jezika s poudarkom na značilnostih romske kulture
 • Seznanitev z načrtovanjem in izvajanjem pouka slovenščine kot drugega/tujega jezika za Rome

Vsebina programa:

 • Terminologija področij učenja
 • Usvajanje in poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika za Rome
 • Analiza gradiv in metod
 • Značilnosti slovenskega jezika z vidika njegovega usvajanja kot drugega jezika
 • Oblike in metode dela pri pouku slovenščine za Rome
 • Značilnosti govorcev slovenščine kot drugega jezika s poudarkom na romski kulturi
 • Večkulturnost učne situacije in medkulturna vzgoja

Vmesne aktivnosti:

 • Oblikovanje priprav in gradiv za posamezen sklop
 • Uporaba gradiv, metod in oblik dela pri pouku

Izvajalke:

 • Vesna Mikolič, docentka, doktorica, znanstvena sodelavka
 • Sonja Starc, doktorica znanosti s področja slovenskega jezikoslovja
 • Mojca Butinar Mužina, profesorica angleškega in slovenskega jezika
 • Martina Mejak, lektorica

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena ( 3 dni x 8 ur (od 27. 10. 2008 do 30. 6. 2009))
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Leskovec pri Krškem

na_vrh.png

 

IME PROGRAMA:

VNAŠANJE ROMSKE KULTURE V UČNE VSEBINE (1.2.2)

Ciljna skupina:

Učitelji, ravnatelji, strokovni delavci v vrtcih, šolah, dijaških domovih, izobraževalnih organizacijah za odrasle

Cilji programa:

 • Seznanitev z reprezentacijami romske kulture, temeljnimi pojmi pojmovanja kulture, etničnosti, večkulturnosti ter kulturalizma
 • Vpogled v zgodovino Romov in kulturo
 • Spoznavanje gradiv s področja romske kulture, ki so uporabna pri vključevanju romske kulture v šolske kurikule
 • Oblikovanje novih gradiv s področja romske kulture in jezika

Vsebina programa:

 • Romska kultura v zgodovini študij o Romih
 • Izhodišča za oblikovanje in uporabo gradiv pri kurikulumu o romski kulturi
 • Romska kultura in njeno vključevanje v dosedanje učbenike
 • Romska kultura in jezik ter novo oblikovanje kurikulumov, glede na strokovna izhodišča
 • Romska kultura skozi reprezentacijo romskih aktivistov

Vmesne aktivnosti:

 • Spletne diskusije in forum
 • Priprava učnih gradiv in objava v spletni skupini
 • Preverjanje razumevanja in sprejemanja učnih gradiv v razredu

Izvajalka:

 • Alenka Janko Spreizer, doktorica, docentka za področje socialne antropologije

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Kočevje

na_vrh.png

 

IME PROGRAMA:

MEDKULTURNI DIALOG Z OSNOVAMI ROMŠČINE (1.2.3)

Ciljna skupina:

Učitelji, ravnatelji, strokovni delavci v vrtcih, šolah, dijaških domovih, izobraževalnih organizacijah za odrasle

Cilji programa:

 • Spoznati osnove romščine za vsakdanjo rabo
 • Ustvariti podlage za boljši medkulturni dialog
 • Preko spoznavanja osnov jezika in kulture ustvariti podlage za boljšo integracijo romskih otrok

Vsebina programa:

 • Jezikovna in kulturna različnost
 • Osnove romskega jezika kot podlaga za medkulturni dialog in boljšo integracijo
 • Romščina za vsakdanjo rabo v šolski praksi
 • Romski reki, pregovori, romska glasba, pravljice

Vmesne aktivnosti:

 • Zbiranje osnovnega besedišča za vsakdanjo rabo med romskimi učenci
 • Priprava tematskega romsko-slovenskega slovarčka
 • Priprava didaktičnega pripomočka, e-gradiva ali izvedba vzorčne učne ure

Izvajalki:

 • Nada Babič Ivaniš, profesorica nemškega jezika in književnosti in ruskega jezika in književnosti
 • Marina Brezar, romska pesnica in aktivistka

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Črnomelj

na_vrh.png

 

IME PROGRAMA:

S SPOZNAVANJE ZGODOVINE IN KULTURE ROMOV DO USPEŠNEJŠEGA DELA Z ROMSKIMI OTROKI (1.2.4)

Ciljna skupina:

Učitelji, ravnatelji, strokovni delavci v vrtcih, šolah, dijaških domovih, izobraževalnih organizacijah za odrasle

Cilji programa:

 • Spoznavanje zgodovine Romov in njihovih značilnosti
 • Spoznavanje kulture Romov in romskega jezika
 • Spoznavanje izvirnih romskih poklicev

Vsebina programa:

 • Izobraževanje učiteljev o Romih
 • Zgodovina in značilnosti Romov
 • Romski jezik, kultura in raziskovanja
 • Izvirni romski poklici, romski jezik in kultura

Vmesne aktivnosti:

 • Priprava in izvedba učne ure za učence
 • Seminarska naloga

Izvajalka:

 • Pavla Štrukelj, doktorica, specializacija iz neevropske kulture

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze programa:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Trebnje

na_vrh.png

 

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT