UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Sodelovanje med skupnostjo in šolo

 

IME PROGRAMA:

STRUKTURA, PROBLEMI IN PERSPEKTIVE ROMSKIH NASELIJ (1.4.1)

Ciljna skupina:

Strokovni in vodstveni delavci šol, dijaških domov, izobraževalnih organizacij za odrasle

Cilji programa:

 • Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev za prepoznavanje značilnosti in posebnosti romskih naselij
 • Usposabljanje udeležencev za vrednotenje različnih tipov kulturne pokrajine (okolja)
 • Izobraževanje udeležencev o razvojnih problemih in možnostih romskih naselij
 • Usposabljanje udeležencev za posredovanje okoljskih vrednot (prvenstveno Romom)
 • Spoznavanje metod in načinov pristopov k animaciji Romov (otrok) za vrednotenje lastnega okolja
 • Spoznavanje metod in načinov pristopov k animaciji otrok večinske populacije za vrednotenje romskega okolja
 • Izobraževanje udeležencev o romski materialni kulturni dediščini
 • Usposabljanje udeležencev za projektno delo na temo Romov in posebej romskega materialnega okolja
 • Okrepitev vezi med okoljem in šolo, pri romski populaciji pa razvijanje zavesti o vestnem odnosu do lastnega in drugega bivalnega okolja

Vsebina programa:

 • Romska naselja in razvojne posebnosti
 • Pomen okolja pri družbenem vključevanju Romov
 • Od okolja do šole
 • Okoljska vzgoja
 • Vloga šole pri okoljski vzgoji s poudarkom na romskih naseljih
 • Sodelovanje Romov v šolskem okolišu
 • Načini in oblike povezanosti romskih otrok s šolo
 • Usposabljanje za projektno delo

Vmesne aktivnosti:

 • Seminarsko delo
 • Študij primera
 • Samoevalvacija in prenos znanj v prakso

Izvajalec:

 • Jernej Zupančič, doktor geografskih znanosti, izredni profesor na  Filozofski fakulteti

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Črnomelj

na_vrh.png

 

IME PROGRAMA:

MEDKULTURNI DIALOG – PRVI POGOJ MEDSEBOJNEGA SPOZNAVANJA IN SODELOVANJA MED RAZLIČNIMI POSAMEZNIKI IN SKUPINAMI (1.4.2)

Ciljna skupina:

Strokovni in vodstveni delavci vrtcev, šol, dijaških domov, izobraževalnih organizacij za odrasle

Cilji programa:

 • Ozaveščati strokovne delavce in drugo osebje v zavodih, v katere so vključeni otroci Romi, o pomenu stalnega sodelovanja s starši romskih otrok
 • Ozaveščati strokovne delavce o pomenu prepoznavanja in spoštovanja prvin kulture (ne)romskih otrok in mladostnikov ter povezovanje le-teh s prvinami kulture življenjskega okolja
 • Pridobivati veščine in znanja za prepoznavanje in spoštovanje prvin kulture vsakega posameznika
 • S primernimi vzgojnoizobraževalnimi oblikami in metodami dela spodbuditi posameznike k aktivnemu sodelovanju in priložnostnim predstavitvam svojih kulturnih posebnosti, vrednot, norm ter ustvarjati strpno in sodelovalno vzdušje v skupini otrok, mladostnikov, učiteljev
 • Razvijati občutljivost udeležencev seminarja za (ne)besedna sporočila posameznikov, ki prihajajo iz nam neznanega kulturnega okolja
 • Dolgoročno načrtovati in spremljati oblike sodelovanja učiteljev in staršev v šoli in življenjskem okolju
 • Pripravljati scenarije skupnih roditeljskih sestankov za starše romskih in drugih otrok

Vsebina programa:

 • Vrtec in šola - prostor za spodbujanje integracije ali asimilacije
 • Medkulturno učenje, integracija in njena psihosocialna razsežnost
 • Izvorna kultura in jezik ter kultura in jezik okolja – vpliv obeh na otrokovo samopodobo
 • Učinkoviti načini za spodbujanje odprte komunikacije in zmanjševanje nasilniškega vedenja
 • Socialne igre

Vmesne aktivnosti:

 • Izpeljava sestanka, razredne ure ali intervjuja z (ne)romskimi posamezniki
 • Priprava scenarija za izpeljavo roditeljskega sestanka
 • Predstavitev primerov uspešne prakse

Izvajalki:

 • Dragica Motik, profesorica geografije in zgodovine
 • Irma Veljić, razredna učiteljica, specialna pedagoginja, profesorica pedagoške andragogike

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Novo mesto

na_vrh.png

 

IME PROGRAMA:

KOMUNICIRANJE MED ŠOLO IN ROMSKO SKUPNOSTJO (1.4.3)

Ciljna skupina:

Strokovni in vodstveni delavci vrtcev, šol, dijaških domov, izobraževalnih organizacij za odrasle

Cilji programa:

 • Spoznati pomen, cilje, strategije in razlike med načini komuniciranja
 • Spoznati smeri, sestavine, načine in vrste komuniciranja.
 • Predvideti motnje in težave v komunikaciji in znati obvladovati nesporazume
 • Spoznati dobre prakse in izmenjati izkušnje ter uporabiti znanja v praksi
 • Krepiti medkulturni dialog med pripadniki romske skupnosti in pripadniki večinskega naroda

Vsebina programa:

 • Romske skupnosti v Sloveniji in razlike v komunikaciji zaradi različnih kultur
 • Motnje v komunikaciji in obvladovanje nesporazumov
 • Komuniciranje med šolo in romsko skupnostjo za krepitev zdravja romskih otrok
 • Spoznavanje dobrih praks uspešne komunikacije in izmenjava izkušenj
 • Pomembnost in razvoj politike šole na področju krepitve zdravja romskih otrok
 • Predstavitev oblik in načinov komuniciranja med šolo in romsko skupnostjo
 • Vloga učitelja pri spodbujanju komunikacije in zdravega prehranjevanja romskih otrok

Vmesne aktivnosti:

 • Izvedba srečanja z romskimi starši, aktivisti, romskimi pomočniki in koordinatorji
 • Zapis dobrih praks v okolju in novih možnosti sodelovanja
 • Predstavitev možnih oblik sodelovanja in spodbujanja v kolektivu

Izvajalke:

 • Nada Žagar, magistrica znanosti, profesorica sociologije
 • Sonja Lokar, profesorica francoskega jezika in sociologije
 • Branislava Belović, primarij, magistrica, specialistka socialne medicine, specialistka pediatrije, doktorica medicine

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Murska Sobota

na_vrh.png

 

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT